Valtuusto, hallitus ja lautakunnat

Valtuusto, hallitus ja lautakunnat

Valtuusto

Ylintä päätösvaltaa sairaanhoitopiirissä käyttää kuntayhtymän valtuusto.  Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat sairaanhoitopiirin valtuustoon 1-4 jäsentä kunnan asukasmäärän mukaan. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Valtuusto 2017 - 2021

Puheenjohtaja Hannu Roivainen (Soili Rautio)
I varapuheenjohtaja Heli Syväjärvi (Tanja Joona)
II varapuheenjohtaja Markku Ponkala (Pekka Tallgren)

Jäsen (varajäsen)
Merja Aalto (Arja Karhu)
Tuula Eilittä (Teemu Alatalo)
Helvi Hamari (Lea Kantola)
Pertti Hemminki (Pertti Keränen)
Osmo Huhta (Matti Lankila)
Sisko Korrensalo (Sari Ekorre-Nummikari)
Jaana Kotkansalo (Jukka Korhonen)
Minna Lehtoväre (Annikki Määttä)
Timo Marttala (Petri Kittilä)
Marjo Petäjäniemi (Vuokko Vakkuri)
Marja-Liisa Vaara (Hanna Pesonen)
Ville Eskola (Tuomo Marttila)
 

Hallitus

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee kuntayhtymän valtuusto toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäseniä ja valtuuston puheenjohtajia valittaessa on huomioitava kaikkien jäsenkuntien edustus.

Hallitus 2017 - 2021

Puheenjohtaja Martti Ruotsalainen (Marjo Appelgrén)
Varapuheenjohtaja Marjo Muhonen (Helvi Hamari)

Jäsen (varajäsen)
Hilkka Halonen (Teija Jestilä)
Matti Lankila (Markku Ponkala)
Ulla Miettunen (Jouko Juntunen)
Aaro Tiilikainen (Pertti Hemminki)
Eero Ylimartimo (Heli Syväjärvi)
 

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet. Tarkastuslautakunta seuraa myös tilintarkastuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunta 2017 - 2021

Puheenjohtaja Tuula Eilittä (Arja Ketola)
Varapuheenjohtaja Timo Marttala (Pertti Keränen)

Jäsen (varajäsen)
Sari Koivuniemi (Paula Soutukorva)
Jouni Ollikkala (Tuomo Onkalo)
Markku Salmi (Katariina Petäjämaa)

 

Yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee yhtymähallituksen puolesta yksilöä koskevat asiat, kuten viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa ja päättää henkilön tahdonvastaiset toimenpiteet, mikäli niitä ei ole lainsäädännössä määrätty viranhaltijan päätettäväksi. Tämän lisäksi yksilöasioiden jaoston tehtävänä on hoitaa muut yhtymähallituksen määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Jäsen (varajäsen)

Marjo Muhonen, puheenjohtaja (Aaro Tiilikainen)

Hilkka Halonen (Pertti Hemminki)

Matti Lankila, varapuheenjohtaja (Ulla Miettunen)

 

Luottamushenkilöiden palkkiot on vahvistettu sairaanhoitopiirin hallituksessa 31.5.2017. Ohje luottamushenkilöpalkkioista avautuu tästä.