Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla on toimipisteet Kemissä ja Torniossa. Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalle voivat ottaa yhteyttä lapsesta, nuoresta tai perheestä huolissaan oleva henkilö. Yleisimmin yhteydenottaja on vanhempi, opettaja tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijä. Nuori voi olla myös itse yhteydessä palveluohjaukseen
(040 774 3891).

Toiminta

Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla arvioidaan ja hoidetaan psyykkisesti oireilevia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään erilaisissa elämän kriiseissä ja pulmatilanteissa yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja koulutoimen kanssa. Vauvaperhetyön piirissä on lasta odottavia tai 0-3 -vuotiaiden lasten perheitä, joilla on jokin lapsen kasvuun tai kehitykseen vaikuttava kuormittava tekijä. Työskentely on perhe-, yksilö-, ryhmä- ja verkostokeskeistä, joka pyritään räätälöimään tarpeen mukaisesti. Tapaamiset voidaan järjestää mm. Kotona, koulussa, poliklinikalla, päiväkodissa tai muussa tarpeenmukaisessa paikassa.

Lapsen tai nuoren pahoinvointi voi näkyä esimerkiksi ristiriitoina vanhempien ja muiden aikuisten tai ikätovereiden kanssa sekä haluttomuutena, masennuksena, pelkoina, ahdistuksena tai monenlaisina ruumiillisina tuntemuksina, koulunkäyntivaikeuksina ja eristäytymisenä.

Yhteistyössä perheen ja verkoston kanssa kartoitetaan lapsen/nuoren sekä vanhempien arkea, ihmissuhteita, huolia, vahvuuksia ja voimavaroja. Työskentely perustuu lapsen/nuoren ja perheen omiin käsityksiin tilanteesta ja tuen tarpeista. Työtämme ohjaa koko hoitoprosessin ajan moniäänisyyteen pohjaava keskustelu sekä läsnäolo. Työskentely on avointa, kunnioittavaa ja kannattelevaa. Vanhempien läsnäololla on erityinen merkitys hoitoprosessin toteutumiselle ja sen vaikuttavuudelle.

Poliklinikka palvelee kaikkia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja on tarkoitettu kaiken ikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Alle 18-vuotiaiden osastohoito toteutetaan tarvittaessa Rovaniemellä, OYS:ssa tai Länsi-Pohjan keskussairaalan lastenosastolla.

 

Odotustila lasten- ja nuorisopsykiatrialla.