Potilasasiakirjat ja tietosuoja

Potilasasiakirjojen käsittely

Potilastietoja käyttävät potilaan hoitoon ja tutkimukseen sekä niihin liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Potilasasiakirjoihin liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella potilasasiakirjoista (298/2009).

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä anneta sivullisille ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta. Potilastietoja voidaan luovuttaa ilman suostumusta viranomaisille, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tietoja potilasasiakirjoista.

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 9 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisen potilastietorekisterin tietoja ilman potilaan suostumusta. Tietojen käyttö edellyttää, että potilasta on informoitu yhteisen potilastietorekisterin käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää potilastietojen yhteiskäyttö.

 

Potilaan oikeus omiin tietoihinsa

Potilaalla on oikeus saada tietoa terveydentilastaan, eri hoitovaihtoehdoista ja hoidoista sekä hoitojen vaikutuksista. Tieto hoidosta tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava oma-aloitteisesti ja ymmärrettävästi potilaalle. Potilaalla on oikeus kieltäytyä tiedon vastaanottamisesta.

Omia potilaskertomustietoja voi tarkastella myös Omakannan kautta. LPSHP:n osalta Omakannassa näkyy tiedot marraskuusta 2015 alkaen. Sitä vanhemmat tiedot on pyydettävä LPSHP:n arkistosta. Pyyntöön voi käyttää siihen tarkoitettua lomaketta tai sen voi tehdä vapaamuotoisella, allekirjoitetulla kirjeellä.

 

Alaikäisen potilastiedot

Alaikäisen potilaan tietoja voidaan luovuttaa hänen huoltajalleen. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

 

Potilastietojen käytön valvonta

Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietojen avulla. Potilaalla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Lokitietoja ei luovuteta silloin, jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Kaksi vuotta vanhempia lokitietoja annetaan vain perustellusta syystä. Lokitietopyynnön voi tehdä käyttämällä siihen tarkoitettua lomaketta tai vapaamuotoisella allekirjoitetulla kirjeellä.

Lokitietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tilanteissa, joissa täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan, lähiomaisten tai laillisen edustajan oikeus tarkastaa potilasrekisterin lokitiedot harkitaan tapauskohtaisesti.

Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lapsen huoltajalla ei siksi ole automaattisesti oikeutta saada alaikäisen lapsensa sairaanhoitopalvelujen käyttöä koskevia lokitietoja.

 

Virheelliset tiedot

Potilasrekisterin tietojen on oltava virheettömiä tarkoituksenmukaisia.  Jos potilasasiakirjoissa on potilaan mielestä virheellistä tai käyttötarkoituksen kannalta turhaa tieto, voi hän tehdä oikaisuvaatimuksen. Sen voi tehdä lomakkeella Virheen oikaisuvaatimus tai vapaamuotoisella kirjeellä, jossa ilmenee lomakkeessa esitetyt asiat. Korjattavat tai poistettavat tiedot tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti.

Jos korjaamisvaatimukseen ei suostuta, päätöksestä annetaan rekisterin vastuuhenkilön allekirjoittama todistus.

 

Potilastietojen luovuttaminen omaisille

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos potilaan suostumusta ei ole mahdollista saada esimerkiksi hänen sairautensa ja tilansa vuoksi, potilastietoja voidaan antaa lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen.

Lähiomaisia ovat aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Potilaan omaisten olisi toivottavaa sopia keskenään siitä, kuka tiedustelee potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.

 

Vainajan potilastiedot

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.

Pyynnön voi tehdä lomakkeella Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi tai vapaamuotoisella kirjeellä. Pyynnössä on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen.