Tutkimus

Tutkimuksen tekeminen sairaanhoitopiirissä

Kaikki sairaanhoitopiirissä tehtävä tutkimus on luvanvaraista.  LPSHP:n luvan lisäksi tutkimuksen aloittaminen voi edellyttää muitakin viranomaislupia tai lausuntoja, riippuen tutkimuksen luonteesta.

Luvan potilasrekisteritietojen tutkimuskäyttöön antaa johtajaylilääkäri, ellei tietojen käyttöön ole saatu potilaiden erillistä suostumusta. Tutkimuslupahakemukseen tulee liittää tietosuojaseloste ja tietosuojavaikutustenarviointi.

Silloin kun potilasasiakirjoja pyydetään useammalta kuin yhdeltä terveydenhuollon toimintayksiköltä, vaaditaan tietolupaviranomaisen myöntämä lupa.

Myös opinnäytetyön tekemiseen sairaanhoitopiirissä tarvitaan lupa. Hoitotieteellisissä, ei potilaaseen kohdistuvissa opinnäytetöissä luvan myöntää hallintoylihoitaja. Lupaa opinnäytetyöhön voi hakea tällä lomakkeella.

 

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata on aloittanut toimintansa vuoden 2020 alussa. Findata toimii THL:n yhteydessä. Se myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun

- tietoja yhdistellään useammalta rekisterinpitäjältä
- rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä
- kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista

Findatan toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019). Siirry tästä Findatan verkkosivuille.

 

Eettinen toimikunta

Mikäli kysymyksessä on ihmiseen kohdistuva lääketieteellinen tutkimus, tulee tutkimussuunnitelma käsitellä eettisessä toimikunnassa, joka ottaa kantaa tutkimuksen eettisiin näkökohtiin. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen eettinen toimikunta vastaa koko Pohjois-Suomen Erva-alueen tutkimusten eettisestä ennakkoarvioinnista. Siirry tästä Pohjois-Pohjanmaan alueellisen eettisen toimikunnan sivuille.