Hankintapalvelut

Hankintapalvelut

Yhteystiedot

hankintapalvelut@lpshp.fi
Hankinta-asiantuntija Tiia Kauppinen, puh. 040 149 1150
Talousjohtaja Maria Tähtinen, puh. 040 149 1142

Avoimet tarjouspyynnöt

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Avoi­met tar­jous­pyyn­nöt löy­ty­vät tar­jous­pal­ve­lu.fi -por­taa­lis­ta ja pien­han­kin­ta­pal­ve­lu.fi -por­taa­lis­ta.

Voi­mas­sa ole­via tar­jous­pyyn­tö­jä voi kat­soa il­man tun­nuk­sia pal­ve­lun tar­jous­pyyn­nöt -osios­sa. Il­man tun­nuk­sia näh­tä­vä­nä on tar­jous­pyyn­nön ni­mi, tar­jous­pyyn­nön ku­vaus ja tar­jouk­sen mää­räai­ka.

Kun re­kis­te­röi­dyt pal­ve­luun, pys­tyt la­taa­maan tar­jous­pyyn­nön ja siihen liittyvät dokumentit omal­le tie­to­ko­neel­le, esit­tä­mään tar­jous­pyyn­töä kos­ke­via ky­sy­myk­siä, lu­ke­maan ky­sy­myk­sien vas­tauk­sia ja jät­tä­mään tar­jouk­sen säh­köi­ses­ti. Re­kis­te­röi­ty­mi­nen on mak­su­ton­ta ja saat käyt­tä­jä­tun­nuk­sen vä­lit­tö­mäs­ti re­kis­te­röi­ty­mi­sen yh­tey­des­sä.

Tar­jouk­sen voi jät­tää vain säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Ajan­ta­sais­ta tie­toa han­kin­nois­ta löy­tyy jul­kis­ten han­kin­to­jen neu­von­tayk­si­kön (JH­NY) verk­ko­si­vuil­ta.


Linkkejä:

Credita Julkiset hankinnat
HILMA
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Laki julkisista hankinnoista
Markkinaoikeus