Sosiaalityö

Yleistä
Sosiaalityön ydintehtävä on arkielämässä selviytymisen tukeminen, sosiaalisen suoriutumisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Sosiaalityö määritellään yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien diagnosoinnista lähteväksi kokonaisvaltaiseksi muutostyöksi, joka tukee asiakkaiden selviytymistä ja arvioi erilaisten toimintamallien sosiaalisia vaikutuksia.

Sosiaalityö kohdentuu ihmisen toimintaan hänen elämäntilanteessaan, hänen selviytymisessään elinympäristössään ja siihen vaikuttamiseen sekä ihmisen vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalityön lähtökohta on ihmisen elämäntilanne, ei sairaus tai dianoosi.

Tehtäväalueet
Toimeentulon turvaaminen
- sosiaaliturvaetuuksiin liittyvä ohjaus ja neuvonta
- viranomaisyhteistyö etuuksien saamiseksi

Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
- sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä niiden käynnistäminen
- oikeusturvaneuvonta
- sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen
- yhteisön toimintaan osallistumisen tukeminen
- ympäristössä selviytymisen tukeminen

Kuntoutus
- kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuminen
- kuntoutusprosessin arvioiminen, tukeminen ja kannustaminen
- kuntoutuksen vaihtoehtojen etsiminen sekä toteutumismahdollisuuksien selvittäminen
- kuntoutukseen liittyvä yhteistyö

Sosiaalinen arvio
Sosiaalisen tilanteen arviointi
- ajankohtaiseen tilanteeseen vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden selvittäminen
- sairauden vaikutusten arvioiminen työkykyyn, toimeentuloon, perhetilanteeseen, asumiseen, ihmissuhteisiin jne.

Sosiaalinen tutkimus
- esim. työkyvyn arviointi, kuntoutustarveselvitys

Kriisityö
- Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
- asiakkaiden omien sekä lähiverkoston resurssien löytäminen ja käyttöön ottaminen
- tarvittavien sosiaalipalveluiden käynnistäminen
- vuorovaikutussuhteisiin vaikuttaminen kriisi-, verkosto- ja perheterapian keinoin


Sosiaalityöntekijät
Sosiaalityöntekijä Katriina Virta
Sosiaalityöntekijä Annika Olli
Sosiaalityöntekijä Piia Ruotsalainen

Päivitetty 30.3.2016