Perusterveydenhuollon yksikkö

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö aloitti varsinaisen toimintansa 6.8.2012. Perusterveydenhuollon yksikössä työskentelee moniammatillinen kolmen työntekijän tiimi, johon kuuluvat:

 • vt. ylilääkäri Kari S. Lankinen - 040 142 4516
 • kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio - 040 142 6919
 • erikoissuunnittelija, sosiaalipalvelut Teija Moisanen  - 040 182 5348

Terveydenhuoltolaki (L1326/2010 35§) määrittelee perusterveydenhuollon yksiköiden keskeiset tehtävät:

 • toimii asiantuntijana perusterveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen, palvelu-, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimisen sekä täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteistyössä
 • sovittaa yhteen erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa
 • ohjaa ja tukee sairaanhoitopiirin kuntia terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman laadinnassa

Perusterveydenhuollon yksikön ydintehtävänä on toimia linkkinä sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. PTH -yksikön toimintaa määrittää terveydenhuoltolain ja -asetuksen lisäksi se, mitä yksikön tehtävistä, ohjauksesta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sovitaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa. Perusterveydenhuollon yksikön keinot toimia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välillä ovat erilaisia riippuen kehitettävästä asiasta. Kaikkiaan yksikkö luo uusia toimintatapoja yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen.

LPSHP:n PTH-yksikön tehtävät:

 • Tukee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadintaa tuottamalla tarvittavaa tietoa esimerkiksi väestön palvelutarpeista ja palvelutarpeeseen vastaamisen seurannasta
 • Yhteen sovittaa erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa
 • Osallistuu osaltaan henkilöstötarpeen ennakointiin
 • Koordinoi alueellista sosiaalipäivystystä
 • Toimii asiantuntijana perusterveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen, hoito- ja palveluketjujen laatimisen ja täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteensovittamisessa
 • Ohjaa, tukee ja koordinoi alueellista kehittämistyötä sekä edistää hyvien toimintamallien jalkauttamista alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.