Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2017 – 2019

Strategiatyö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strateginen suunnitelma on yhtymävaltuuston näkemys tavoitetilasta (visiosta), johon sairaanhoitopiirin tulee päästä vuoteen 2018 mennessä. Päämääränä on, että kuntayhtymän jatkuva kehitys on turvattu niin, että sairaanhoitopiiri pystyy tarjoamaan erikoissairaanhoidon palveluja. Vuoden 2019 alusta mahdollisesti tapahtuva lainsäädäntömuutos on huomioitu siten, että kuntien kanssa tehtävää yhteistä työtä integroidun palvelujärjestelmän rakentamiseksi resursoidaan suuntaamalla viranhaltijoiden ja työntekijöiden työpanosta yhdentyvän organisaation kehittämiseen. Tavoitteena on erikoissairaanhoidon osalta nopea hoitoon pääsy, optimoitu hoidonporrastus ja erikoisosaamisen turvaaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeiden mukaisesti.

Tavoitetilan toiminta on linjattu neljään päästrategiaan. Näiden linjausten mukaan on tehty strategiset valinnat. Niitä tarkastellaan ns. tasapainotetun tuloskortin muodossa vaikuttavuuden, asiakkaan, prosessien ja henkilöstön näkökulmista.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää huolellista toiminnan etukäteissuunnittelua. Strategiaan on kirjattu vuosille 2017 – 2018 keskeiset asiat, joissa sairaanhoitopiirin on onnistuttava asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitelmaan kirjattujen mittareiden avulla.

Tulosalueet tekevät sairaanhoitopiiritason linjausten mukaan omat strategiset suunnitelmansa. Strategisissa suunnitelmissa konkretisoituvat sairaanhoitopiirin vuosittaiset hankkeet. Strategiasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Vision määrittelyssä on otettu huomioon toimintaympäristön kehityskuva, sen aiheuttamat uudet haasteet.

Toiminta-ajatus 2017

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille palvelujen järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti yhdessä kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. OYS-erva -alueen sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyö etenee terveydenhuollon järjestämissopimuksen mukaisesti.

Visio

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon alue on v. 2018 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Arvot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

  • Toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti
  • Arvostamme ja kunnioitamme asiakasta, toisiamme ja itseämme
  • Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta
  • Kehitämme toimintojamme asiakaslähtöisesti ja avoimesti
  • Teemme tuloksellista ja tasa-arvoista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Päästrategia

Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:

Vaikuttavuus

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa vastaamme Länsi-Pohjan alueen sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä laadukkaisiin ja nopeasti saavutettaviin palveluihin.

Asiakas

Hoitoonpääsy on oikea-aikaista ja joustavaa. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuolto tunnetaan laajasti hyvästä hoidosta ja nopeasta hoitoon pääsystä.

Prosessit

Hoitoketjuja kehitetään niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja talous hallinnassa. Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa kehitetään terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti ja 2018 yhteisessä organisaatiossa ja erikoissairaanhoidon välillä järjestämissopimuksen mukaisesti OYS-erva alueella.

Henkilöstö

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalue on vetovoimainen, vastuullinen ja luotettava työnantaja. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja työuraohjelma otetaan käyttöön.